author Hotline: 0853 38 39 38

So sánh các bảng liệt kê

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT Quy định lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư 13/2019/TT-BTNMT Quy định lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2019/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG […]